Çerez Politikası

ŞİKÂYET PAYLAŞIM PLATFORMU

( ÇEREZ POLTİKASI )KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ VE ONAY FORMU

Web Sitesi : www.sikayetpaylas.com

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu.

Değerli Üyemiz, Şikayet PAYLAŞ Paylaşım Platformu olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna gerekli önemi verdiğimizi bilmenizi isteriz. Bunun gereği olarak, hizmetlerimizden ve vermiş olduğumuz ürünlerden faydalanan üyelerimiz,  üye firmalarımız ve Platformumuza kayıtlı tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek  istiyoruz.

KVKK gereğince, www.sikayetpaylas.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenebilecektir. www.sikayetpaylas.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla firmalarla paylaşımda bulunma görevini de kullanabilecektir. Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kayıt altına alınan verilerinizi İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

 • Kayıt altına aldığımız üyelerimizin  sorunlarına veya paylaştıkları şikayetlerine yardımcı olmak ve firmalarla iletişimlerini sağlamak
 • Paylaşılan şikâyetlerin çözümü için kaydettiğiniz verilerinizi firmalara iletmek,
 • Satış ve satış tanıtım, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,
 • Üyelerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Sunduğumuz hizmet hakkında memnuniyetleri belirleme,
 • Kayıt olan üyelerimizin isteklerini ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standartlarımızı ölçebilmek,
 • Üyelerimize sunulan hizmet ve sunduğumuz ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi için yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere reklam, promosyon,  avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere başka satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının ilerletilmesi,
 • Sitedeki  her türlü ( Satış Pazarlama )faaliyetler için yapılacak analizler, Kullanıcıların kişisel sayfalarını profilleme çalışmaları,
 • Sitemizde kayıt sırasında yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, www.sikayetpaylas.com veya Şikayet PAYLAŞIM Platformu adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • Web sitemize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şikayet PAYLAŞIM Platformu  ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şikayet PAYLAŞIM Platformu  iletmek için göndermiş olduğunuz E-posta, faks veya mektuplar,
 • Şikayet PAYLAŞIM Platformu  adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında Şikayet PAYLAŞIM Platformuna destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Ekibimiz, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
 • Kayıt/Üyelik sözleşmeleri ve başka diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

 • İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,
 • Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar,
 • Şikayet PAYLAŞIM Platformu adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar.
Top